Nhân Viên Giỏi Tháng

Khen Thưởng Nhân Viên Giỏi Tháng 04 Năm 2022

Kinh Doanh 01

– Họ Tên: Đoàn Văn Hưng

– Phụ Trách: Vùng Đồng Tháp

Kinh Doanh 02

– Họ Tên: Trần Văn Hiếu

– Phụ Trách: Vùng An Giang

 

 

  • Danh mục
    Phong Trào
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá