iNOX

– Khối lượng tịnh: 80gr

– Quy cách đóng thùng: 200 Gói x 80gr

– Cứng theo kiểu tự nhiên

– Không sượn lúa, nghẹn bông, thụng đòng

– Dày lóng, thân mập, cây cứng, hạn chế đổ ngã

– Lá đứng, xanh dày, hạn chế bệnh hại tấn công

– Bông bự, nhiều hạt, tăng khả năng thụ phấn

  • Danh mục
    Sản Phẩm
  • Trạng thái

    Chưa đăng ký

  • Lượt thích
Đăng Ký Báo Giá