Fat 1 – Đạo Ôn, Lem Lép Hạt

🌾Fat 1 – 1 phát tát bay nấm bệnh, phòng trừ đạo ôn, lem lép giữ cho ruộng đồng luôn được xanh tốt. Sản phẩm là một giải pháp hoàn hảo cho mùa vàng như ý.

✅ 01 Fat 1 có thể phòng trừ tốt Đạo ôn, Lem lép hạt

✅ Dày gân lá, cứng cổ bông

✅ Lá bệnh phục hồi nhanh, vết bệnh khô rất nhanh

✅ Bông trổ trắng, hạt vàng sáng

Đăng Ký Báo Giá