Fat1

Fat 1 – Đạo Ôn, Lem Lép Hạt

Fat 1 – Đạo Ôn, Lem Lép Hạt

🌾Fat 1 – 1 phát tát bay nấm bệnh, phòng trừ đạo ôn, lem lép giữ cho ruộng đồng luôn được xanh tốt. Sản phẩm là...
Xem chi tiết