daoon

Fat 1 – Đạo Ôn, Lem Lép Hạt

Đạo Ôn Cần 300 Có – Vi Khuẩn Khó Có 300

Fat 1 – Đạo Ôn, Lem Lép Hạt

🌾Fat 1 – 1 phát tát bay nấm bệnh, phòng trừ đạo ôn, lem lép giữ cho ruộng đồng luôn được xanh tốt. Sản phẩm là...
Xem chi tiết

Đạo Ôn Cần 300 Có – Vi Khuẩn Khó Có 300

🌾Cặp đôi 300 được đóng gói dạng chai lên đến 300ml, một cặp phun được 10 bình máy, một máy bay sử dụng một cặp. Thành...
Xem chi tiết